รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 20 กรกฏาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร 0504/9775
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงคมนาคม โดยให้กระทรวงคมนาคมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติ ครม.