รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 25 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๕๕๘
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง