รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 10 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๙๐๕
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คณะกรรมการพิจารณาแก้ไขสถานการณ์โรคไข้หวัดนกเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป