รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 30 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๘๕๘๔
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์