รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 26 เมษายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๒๙๕
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง