รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๗๘๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง