รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 เมษายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๕๔๕๓
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง