รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๖๔๗๑
รายละเอียด :
อยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป