รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 9 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๕๑๓
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าของเรื่องไปพิจารณาร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง