รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/(คกก.๖.๒)/๗๗๐๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๖.๒ (ฝ่ายกฎหมาย พลังงาน ระบบราชการและการประชาสัมพันธ์) รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม