รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/8371
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงการคลังโดยให้กระทรวงการคลังรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน