รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 10 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/3563
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการคลังเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา