รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 6 ตุลาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร 0504/14349
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ