รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๗๓๔๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์