รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๒๙๘๕
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คณะอนุกรรมการการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการของรัฐและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย รับความเห็นและข้อเสนอแนะฯ เกี่ยวกับ ?โทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐?และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ?ขบวนการปฏิรูปสหกรณ์? ไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา