รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๗๖๒๑
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของคณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐและติดตามการบังคับใช้กฎหมาย คณะที่ ๔ และมอบให้กระทรวงยุติธรรมรับไปพิจารณาดำเนินการต่อไป