รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๒๙๘๕
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับโทษทางอาญาที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ ?ขบวนการปฏิรูปสหกรณ์? ไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา