รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 31 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๘๙๑
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย