รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๖๖๔
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา