รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๖๖๐
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงพาณิชย์เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง