รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 7 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๓๔๒
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
๑. คณะรัฐมนตรีมีมติ รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการต่อไป ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ) ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ เสนอทั้ง ๒ ข้อ และให้ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ(ศตจ.) ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ เรื่องความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ (การประชุม หารือรูปแบบแนวทางการจัดทำความเห็นและการดำเนินงานของส่วนราชการต่อข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ) ต่อไป
๒. ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส่งความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ในเรื่องนี้ให้คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายตามยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย