รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 กันยายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร 0505/6263
รายละเอียด :
ตามที่ได้ขอทราบความก้าวหน้าและผลการพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ๒ เรื่อง ซึ่งสลค. ขอเรียนผลความก้าวหน้าการดำเนินการโดยสรุป ดังนี้
๑. เรื่อง โครงการเส้นทางลัดสู่ภาคใต้ (สมุทรสาคร-แหลมผักเบี้ย-ชะอำ) ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการดำเนินการของกระทรวงคมนาคม ทั้งนี้ สลค. ได้เร่งรัดให้กระทรวงคมนาคมเสนอความเห็นผลการพิจารณาและการดำเนินการด้วยแล้ว