รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 มีนาคม 2549
เลขที่หนังสือ : นร 0504/3309
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของ กระทรวงคมนาคมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง