รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 14 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๑๓
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คมนาคมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง