รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 15 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๖๘๓
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรี พิจารณาเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของคณะกรรมการ ป.ท.