รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๙๐๗
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘ มอบให้คณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนและติดตามการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามนโยบายของรัฐมนตรี (ป.ท.) รับเรื่องนี้ไปจัดทำความเห็น ผลการพิจารณาและการดำเนินการต่อความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้สภาที่ปรึกษาฯ ทราบและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป