รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 3 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๑๗๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรม โดยให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย