รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๔๘
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป