รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๖๘๗
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้ศูนย์อำนวยการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ ในฐานะรับมอบภารกิจและอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการและกำกับนโยบายการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินของรัฐเพื่อแก้ปัญหาความยากจน รับไปพิจารณาเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป