รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๑๓๔
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป