รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 2 พฤศจิกายน 2548
เลขที่หนังสือ : NULL
รายละเอียด :
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯเห็นควรมอบให้สนง. ก.พ.ร. รับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ไปประกอบการพิจารณาในการปฏิรูประบบราชการในภาพรวมครม. มีมติวันที่ ๑ พ.ย. ๒๕๔๘ อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง คณะที่ ๗