รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 21 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๑๓๑
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป