รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 2 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๑๑๕
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๕ (ฝ่ายการพาณิชย์ อุตสาหกรรมและแรงงาน) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายพินิจ จารุสมบัติ) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว ลงมติรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และการดำเนินงานยกระดับคุณภาพชีวิตเยาวชนไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ ของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดำเนินงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามข้อเสนอของสภาที่ปรึกษาฯ โดยให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานการดำเนินงานติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์ที่มีผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยข้องเข้าร่วม
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๕