รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 23 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๘๑๙๐
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและรับทราบความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์