รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 3 มิถุนายน 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๑๑๘
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุษย์รับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย