รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 30 ธันวาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๙๔๙๑
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีคำสั่งมอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงแรงงาน เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา เมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติประการใดจะได้แจ้งมาเพื่อทราบต่อไป