รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 20 พฤษภาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๖๔๐๗
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องและเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย