รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 1 มีนาคม 2549
เลขที่หนังสือ : นร 0505/2970
รายละเอียด :
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานผลการดำเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ นั้น
คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙