รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 8 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๓๘๘
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงานกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย