รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 4 กุมภาพันธ์ 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๙๘๖
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการ ของกระทรวงยุติธรรมโดยให้กระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗ ด้วย