รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 14 ธันวาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๘๓๖๙
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา