รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 10 เมษายน 2549
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๔๗๖๑
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๙
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และรับทราบความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์