รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2549
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๓/๒๘๖๕
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมาย) ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๘ มีมติ ดังนี้
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
๑. เห็นควรให้ความเห็นชอบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ และมอบให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะได้รายงานผลการดำเนินการให้สภาที่ปรึกษาฯ ทราบและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
๒. เห็นควรอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเด็นอภิปราย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนนำเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป