รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๗๘๓๒
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศวัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว มติดังนี้
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ เผยแพร่ และใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมท้องถิ่น และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยให้กระทรวงวัฒนธรรมรับผิดชอบประสานการติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อรายงานให้สภาที่ปรึกษาฯ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๗ด้วย
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๔ (ฝ่ายการต่างประเทศ วัฒนธรรม ท่องเที่ยวและกีฬา)