รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 24 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๒๐๔
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
๑) รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับ ?เมืองใหม่จังหวัดนครนายกกับแหล่งน้ำที่จะนำมาใช้?
๒) รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทย(กรมโยธาธิการและผังเมือง) โดยให้กระทรวงมหาดไทยถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗