รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๘๒๗
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายฯ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายวิษณุ เครืองาม ) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ ตามที่เสนอในข้อ ๑ และให้กระทรวงการคลัง กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รับความเห็นและข้อเสนอดังกล่าว
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ คณะที่ ๗ (ฝ่ายกฎหมายฯ)