รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 16 มีนาคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๓๘๓๖
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติ ดังนี้
มติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
๑. เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง โครงการ Water Grid : ความเป็นไปได้ และคุ้มค่าต่อการลงทุน
๒. เห็นควรรับทราบผลการพิจารณาและผลการดำเนินการตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่อง โครงการ water Grid : ความเป็นไปได้ และความคุ้มค่าต่อการลงทุน
๓. ให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ไปประกอบการพิจารณาดำเนินการและประสานการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณารายงานสภาที่ปรึกษาฯ โดยเร็วต่อไป
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)