รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๖๘๗๑
รายละเอียด :
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งมอบให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นเจ้าของเรื่องรับไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำความเห็นผลการพิจารณาและผลการดำเนินการ เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา