รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 27 มกราคม 2548
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๕๕๓
รายละเอียด :
คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี(นายจตุรนต์ ฉายแสง) เป็นประธานกรรมการพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้
๑. เห็นควรรับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ
๒. มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลตามประเด็นอภิปรายของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ (ฝ่ายการเกษตรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) แล้วเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗
๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒.๒ ครั้งที่ ๓/๒๕๔๗ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
๒. ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาฯ เรื่องแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชาติ และ ๒๕ แม่น้ำสำคัญของประเทศ รวม ๙ กลุ่มลุ่มน้ำ ดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาลุ่มน้ำของประเทศ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำแบบบูรณาการเพื่อประโยชน์ในการผลิต การบริโภค และการป้องกันอุทกภัยต่อไป