รายงานความก้าวหน้า
วันที่: 13 ธันวาคม 2547
เลขที่หนังสือ : นร ๐๕๐๔/๑๘๓๒๔
รายละเอียด :
คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๔๗
รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรับทราบความเห็น ผลการพิจารณาและผลการดำเนินการของกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง